CityForm Fitness Club
Facebook

- et anderledes motionscenter

Information

 

 

 

Kontingent og medlemskort
Kontingentet er afhængigt af den valgte abonnementstype.
Kontingentet betales forud og kan betales over kontrakt eller kontant til CityForm Fitness Club. Medlemsskabet er personligt og kan ikke benyttes af andre. Dette vil medføre permanent bortvisning. For at kunne fastslå medlemmets idenditet opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger.

 

Kontraktaftale
Ved oprettelse af kontrakt-medlemsskab sker betaling af kortgebyr sammen med den første måneds kontingent kontant i centret. Herefter foregår betalingen af kontingent automatisk over din bank. Når du vælger en kontrakt, skal du ved indmeldelsen betale et beløb der står i forhold til prisen på abonnementstypen og de resterende dage i måneden. Dvs. der ved indmeldelsen betales for kortgebyr + resterende dage i måneden. Er en person under 18 år eller umyndig, kan kontrakt-medlemsskab kun opnås, hvis en forælder eller værge tegner medlemsskabet for personen.


Kontant
Ved oprettelse af kontant medlemsskab sker betaling for samlet ydelse, samt kortgebyr kontant i CityForm Fitness Club. Kortgebyret er et éngangsbeløb.


Betalingmisligholdelse
Såfremt et medlem indenfor den periode der er tegnet medlemsskab for, udviser betalingsmisligholdelse, bliver medlemmet udelukket fra træning indtil betalingen er modtaget. Medlemmet er indforstået med at oplysninger om misbrug / manglende overholdelse af betalingsforpligtelse kan videregives til kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre.


Bero-perioder
Kortet kan sættes i bero i 2 måneder om året for min. 1 måned ad gangen og kun i hele måneder grundet ferie. Ved en eventuel skade eller længerevarende sygdom kan medlemsskabet sætter i bero 1 måned ad gangen. Kontrakt-medlemsskabet kan ikke sættes i bero ved ferier eller lignende, med mindre anden aftale foreligger. Bero skal altid meddeles skriftligt til CityForm Fitness Club med angivelse af årsag.


Opsigelse
Udmeldelse skal ske, senest den 20. i måneden, for at undgå næste måneds opkrævning på kontraktaftaler.
Kontraktaftaler forlænges automatisk, hvis medlemmet ikke selv opsiger aftalen. Opsigelsen skal altid ske personligt og på en særskilt formular, som kvitteres af en medarbejder hos CityForm Fitness Club. Det er ikke muligt, uanset årsag, af få en delvis eller samlet refundering af forudbetalte medlemsskaber.


Prisreguleringer
Regulering af kontingent varsles med 30 dage, som meddeles ved opslag i centret.


Ansvar og personskade
Enhver form for træning foregår på eget ansvar. Medlemmer i CityForm Fitness Club er selv ansvarlig for at være i en   helbredsstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteterne. CityForm Fitness Club tager ikke ansvar for personskader på et medlem som følge af ulykke eller andre besøgendes handlinger. Regler og retningslinier udleveret af CityForm Fitness Club skal følges.


Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger
De afgivne oplysninger bruges ved oprettelse af medlemsskabet, og opbevares strengt fortroligt. Medlemmet er indforstået med, at der kan gøres brug af afgivne oplysninger i forbindelse med målrettede kampagner lavet af CityForm Fitness Club.


Medlemskort
Medlemmer, som besøger CityForm Fitness Club skal ved hvert besøg registreres. Dette gøres ved at indlæse sit medlemskort ved indgangen. Hvis et medlem mister sit medlemskort eller det beskadiges, så kortet er teknisk ubrugeligt udfærdiges et nyt medlemskort mod betaling af det gældende kortgebyr.


Værdigenstande
Medlemmer og gæster anbefales at opbevare alle genstande af værdi i aflåste skabe. Skabene skal tømmes efter brug. Skabe der ikke er tømt ved lukketid, vil blive åbnet af personalet. CityForm Fitness Club bærer ikke ansvaret for tab i tilfælde af tyveri af og / eller skade på medlemmers og gæsters ejendomme eller værdigenstande.


Regler i Centret
Alle førstegangstrænende kan gratis konsultere en instruktør inden træning påbegyndes. I forbindelse med træning skal der benyttes træningsbeklædning og fodtøj til indendørs brug. Medlemmer er pligtige til at efterlade udstyr og øvrige faciliteter i samme stand og på samme sted, som da de blev taget i brug. Centret er røgfrit område og brug af talkum er ikke tilladt. Aldersgrænsen for medlemsskab er minimum 15 år ved alenetræning. Medlemmer under 15 år skal være ifølge med en voksen, som også skal være medlem af centret og have det fulde ansvar for ophold og træning. Babyer kan medbringes i lift eller vogn, hvis de ikke er til gene for andre trænende. Åbningstiderne skal overholdes. Det betyder, at centret skal forlades ved lukketid når lyset slukkes.


Doping
Medlemmer af CityForm Fitness Club er forpligtet til at lade sig doping teste på forlangende af uvildige repræsentanter. Ved en positiv dopingprøve vil medlemmet blive udelukket fra træning hos CityForm Fitness Club for altid. Nægter et medlem at lade sig dopingteste, uanset årsagen hertil, betragtes dette som en positiv prøve. Ved en eventuel positiv dopingprøve refunderes medlemmets eventuelle resterende kontingent ikke.


Udelukkelse af medlem
CityForm Fitness Club forbeholder sig ret til omgående at afbryde en aftale om medlemsskab. Dårlig opførsel, truende adfærd, højtråben, forkert eller voldsom brug af udstyret er bortvisningsgrund. I så fald tilbagebetales samtlige uudnyttede forudbetalinger på kontingent. Ved overtrædelser af reglerne kan medlemmet bortvises med øjeblikkelig virkning og i grove tilfælde, som f.eks. udlån af personligt medlemskort til andre, sker udelukkelsen af medlemmet uden nogen tilbagebetaling af eventuelle forudbetalinger.


Ændringer
Alle væsentlige informationer vil blive slået op i centret, og evt. udsendt som mail med relevant information og tilbud.